Omdat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van duurzaam inkopen en de door Julius Westendorp en Arne Schwarz ontworpen ‘Keuzelijst Duurzaam Inkoopcriteria’ (KDI) al weer ruim een jaar oud is, is het tijd voor een aangepaste versie. In tegenstelling tot eerder, wordt duurzaamheid nu niet alleen als een begrip gezien maar ook als een wezenlijk doel met heldere standpunten. Toch blijven bij organisaties worsteling bestaan, om concrete invulling te geven aan de doelstellingen voor duurzaam inkopen. Aan de hand van onderstaande, bieden wij organisaties een handvat om het doel ‘duurzaam inkopen’ te bereiken.

Doelstellingen duurzaam inkopen

Omdat ieder project, doelstelling en/of beleid andere duurzaamheidseisen kent, is het raadzaam de ‘Keuzelijst Duurzaam Inkoopcriteria’ eerst goed door te nemen. Doorloop vervolgens onderstaande doelstellingen overzicht. Voor een optimaal resultaat, is het van belang dat de organisatie bewust is van het doel van “duurzaam inkopen”, zodat er draagvlak is om dit zo te gaan doen. Daarom adviseren wij om (naast goede communicatie) de toe te passen criteria’s werkbaar, eenduidig en laagdrempelig te laten zijn.

Doelstelling 1: Opstellen Keuzelijst Duurzame Inkoopcriteria (KDI)

De duurzaamheidscriteria ‘s worden per product- dienstsegment of traject vastgesteld in een ‘Keuzelijst Duurzaam Inkoopcriteria’ (KDI). De KDI wordt vervolgens in een projectgroep, offerte- of aanbestedingstraject uitgewerkt. Tevens wordt bepaald of deze criteria ’s ‘contractueel’ toegepast (kunnen) worden en ook in hoeverre de toepasbaarheid bij aanbestedingen, aanschaf en/of samenwerkingsverbanden relevant is. Wellicht bent u al zo ver om duurzame inkoopcriteria ‘s op te nemen in uw inkoopbeleid?

Doelstelling 2: Toepassen Keuzelijst Duurzame Inkoopcriteria

Door het implementeren van een Keuzelijst Duurzaam Inkoopcriteria, wordt de gebruiker (interne klant) gedwongen goed na te denken over duurzaamheid. Maak daarom een heldere omschrijving van de gevraagde criteria ’s.

Doelstelling 3: Inzicht in toepassing duurzaamheidscriteria per leverancier/contract/afdeling

Om inzicht te krijgen in het naleven van de afgesproken duurzaamheidscriteria ‘s (in zowel uw eigen organisatie als bij uw leveranciers), adviseren wij u een jaarlijkse duurzaamheidsmeting uit te voeren. Deze meting geeft aan of de afspraken zoals vastgesteld in doelen 1 en 2, ook daadwerkelijk worden nageleefd. Tevens krijgt u inzicht in de behaalde resultaten. Op basis van de gebruikte KDI, opgestelde KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) en resultaten, kunt u samen met uw stakeholders eventueel nieuwe KPI’s vaststellen.

Doelstelling 4: Verhogen van bewustwording

Om de bewustwording van ‘duurzaam inkopen’ in uw organisatie te vergroten, is het raadzaam een jaarlijkse publicatie van een duurzaamheidsrapport te overwegen. Niet alleen worden de onderwerpen zoals maatschappelijk verantwoord inkopen en de mogelijkheden die daarvoor bestaan onder de aandacht gebracht, het rapport is tevens een zeer geschikt PR-middel dat ook buiten uw organisatie gepubliceerd kan worden.

Plan van aanpak duurzaam inkopen

Om de’ Keuzelijst Duurzame Inkoopcriteria’ toe te passen en te beoordelen, speelt de fase waarin de organisatie zich op dat moment bevindt, een grote rol. We kennen de volgende 3 fases:

  • Fase 1: De organisatie komt alleen in actie als het moet (wetgeving, afnemers stellen eisen en dergelijke).
  • Fase 2: De organisatie gaat een stap verder, als de voordelen zoals kostenbesparing en imagoverbetering duidelijk zijn.
  • Fase 3: De organisatie kent een inkoopbeleid, waarin duurzaamheid een intrinsiek onderdeel is van alle beslissingen binnen de organisatie.

Keuzelijst Duurzame Inkoopcriteria (KDI)

Om zeker te zijn dat uw organisatie voldoet aan de eisen en wensen van uw interne klant voor wat betreft duurzaam inkopen, zijn de criteria ’s in onderstaande lijst een handig hulpmiddel. De ‘Keuzelijst Duurzaam Inkoopcriteria’ kan tevens als aanzet dienen voor het opstellen van een duurzaam inkoopbeleid!

Download KDI